Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frequently Asked Questions

ทุกคำถามเรามีคำตอบ

 • เปิดรับสมัครเรียนเมื่อไหร่?

  เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี

  ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00น.

 • คุณสมบัติผู้สนใจศึกษา?

  1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ/หรือ ได้รับการรับรองทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เป็นผู้ที่มีความรับและสนใจในด้านการอาหารและโภชนาการ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • หลักฐานการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

  1.รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร 1 ชุด
  3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 2 ชุด
  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 2 ชุด
  5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 2 ชุด (กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดา).

 • วิทยาลัยมีการรับน้องใหม่รึป่าว?

  ทางวิทยาลัยไม่มีนโยบายเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ค่ะ

 • ขาดเรียนบ่อยจะเป็นไรมั้ย?

  ตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาจะต้องมีผลการประเมิน "ผ่าน" ในแต่ละรายวิชานั้นๆนักศึกาจะต้องมีเวลาเรียนทุกวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทางวิทยาลัยฯจึงขอให้ทางผู้ปกครองกวดขันเรื่องการเข้าเรียนของนักศึกษา ให้มาเรียนสม่ำเสมอ

 • ชุดนักศึกษาเป็นอย่างไร?

Drop us your email address and stay connected with us