Line ID : TIFTEC. Hotline ปวช : 098-0147422  Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความทางวิชาการ/งานวิจัย

 

งานวิจัย ปีการศึกษา 2554

 

   - การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

   - การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช.1 

   - การศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวินัยในตนเองในชั้นเรียน 

   - การสร้างชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของ

     นักเรียนชั้น ปวช.3 

 

งานวิจัย ปีการศึกษา 2555

 

   - คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านตามทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทย

     และนานาชาติ 

   - ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคนิคการสาธิต

   - กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรม การแบ่งปันความรู้ของนักศึกษารายวิชาเค้กและการแต่งหน้า

     เค้ก

   - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปวช.2

   - การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชา  

     โครงการ